Trustee


1 Dr. Rakesh Jain (Chairman) - Ahmedabad
2 Dr. Shekharchandra Jain (Ex. Chairman) - Ahmedabad
3 Shree Rameshchandraji Dhami (Vice-chairman) - Surat
4 Shree Naresh Jain - Visat Diterjant (Secretary) - Ahmedabad
5 Shree Dhirubhai Desai - Ahmedabad
6 Shree Kushal Bhansali - Ahmedabad
7 Shree Praveen Jain - Ahmedabad
8 Shree Jayantibhai Sanghavi (Ratnmani Group) - Ahmedabad
9 Shree Pramodbhai Shah - Ahmedabad

Karobari Member


1 Shree Shobhasmalaji Kataria - Ahmedabad
2 Shree Shailesh Mehta (Mehta Ked Kem System Pvt.Ltd) - Ahmedabad
3 Shree Shantilalji Nahar - Ahmedabad
4 Shree Mahendrabhai A. Shah (Chief Advisor, Divya Bhaskar) - Ahmedabad
5 Shree P.D. Patel (Advocate) - Ahmedabad
6 Shree Nemichand Jain - Ahmedabad
7 Shree Pavan Agrawal - Ahmedabad
8 Shree Vishal Desai - Ahmedabad
9 Shree Kanubhai Desai - Ahmedabad
10 Dr. Rashmin Patel (Chairman, Eye Department) - Ahmedabad